Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).
Registeransvarig
ProTruck Finland
Keskuojankatu 18

33900 Tammerfors
FO-nummer: 1944606-1
Kontaktperson
Juha Korpinen, ProTruck Finland
tfn 040 510 8819, asiakaspalvelu@protruck.fi
Registrets namn
Protruck.fi webbutikens kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är upprätthållandet av ett kundregister för den av Protruck Finland upprätthållna webbutiken, informationsförmedling och marknadsföring samt arkivering och hantering av kundernas beställningar. Kunderna har möjlighet att avböja direktmarknadsföring.
Kunderna har rätt att granska, ändra och radera uppgifter om sig själv i registret. Registrets kunduppgifter överlåts inte till andra än till affären som kunden väljer som leverantör. Uppgifterna behandlas inom de i personuppgiftslagen tillåtna och förutsatta gränserna.

Beskrivning av de registrerade
Registret innehåller information om de företag och personer som gjort beställningar.
Beskrivning av uppgifterna med anknytning till de registrerade.
De uppgifter som lagras i registret är uppgifter som användarna uppgett i samband med beställningen i webbutiken.
Registret innehåller bland annat följande uppgifter: företagets namn, adress, FO-nummer, telefonnummer, personens namn och e-postadress.
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har enligt rätten till insyn i personuppgiftslagen rätt att framföra en begäran om att ta del av sina uppgifter i ett egenhändigt undertecknat dokument till ProTruck Finland.
ProTruck Finland kompletterar och avlägsnar vid behov på eget initiativ eller på den registrerades begäran en felaktig, bristfällig eller föråldrad uppgift i registret.
Därtill har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvariga att överlåta sina uppgifter för direktmarknadsföring.

Registrets förtrolighet och skydd
Kundregistret hanteras konfidentiellt och det är behörigt skyddat från utomstående. IT-systemet är fysiskt placerat på ett sådant ställe att obehöriga parter inte har tillträde till registeruppgifterna. Systemet är skyddat med en brandmur. Uppgifterna säkerhetskopieras i fall av störningssituationer.
Registret används endast av personer vars uppgiftsbeskrivning omfattar användningen av det. Behörigheterna till registret övervakas av Juha Korpinen, Anställda som hanterar uppgifter i kundregistret står under tystnadsplikt. Uppgifter överlåts till utomstående bara till följd av anmälningsskyldighet enligt lagen såsom på begäran av kunden eller en begäran grundad på myndighets lag.

Kakor
Vi använder kakor för att underlätta användningen av vår webbplats. Kakor är filer som allmänt används på webbplatser som webbläsaren lagrar på datorns hårdskiva så att vår webbplats kan användas. Kakorna berättar om användaren har besökt webbplatsen tidigare eller om det är fråga om en ny användare. I de kakor som vi använder lagras inga personuppgifter och inga sådana uppgifter utifrån vilka en användare skulle kunna spåras eller identifieras. Om du inte vill motta kakor, ändra webbläsarens inställningar så att alla kakor tas bort från datorns hårdskiva, alla kakor förhindras eller du varnas för eventuell lagring av kakor.

Mer information
Förfrågningar om och respons på registret kan skickas per e-post: asiakaspalvelu@protruck.fi